2022 Yılı Nisan ayı 1. Birleşim Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 04 Nisan 2022 10:22
Dosya Adı İşlem
nisan-1-brlesim-mko.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 NİSAN AYI 1. BİRLEŞİM

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA,  Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS ve İsmail BOZYİĞİT’ in iştiraki ile 04.04.2022 Pazartesi günü saat: 17.30’ da toplandı.

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesince 2 adet Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre; Hicret KARAMAN KAYMAK ve Ali BAL’ ın seçilmelerine karar verildi.
  2. Gündemin 2. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ve 24. maddesince Meclis İhtisas Komisyonları için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre,

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Ahmet YAMAN, Mehmet YÜCEL, Ali BAL, Hicret KARAMAN KAYMAK ve H.İbrahim KAZCIOĞLU’ nun seçilmelerine,

İmar Komisyonu üyeliklerine Orhan AKBOĞA, Abbas BİROĞUL, Recep GÜLEÇ, Yüksel MAZILI ve Şaban ÖRS’ ün seçilmelerine karar verildi.

*Barış ÖZYURT toplantıya iştirak etti.

  1. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Faaliyet raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 56. maddesince H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un ret oyu ile kabul ve onayına oyçokluğuyla karar verildi.
  2. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi ile ücretlerin belirlenmesi konusunun Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2. Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tüzük değişikliğinin, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Mevzuat Hazırlanması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında güncellenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2. birleşimin 07.04.2022 tarihinde saat 17:30’da yapılmasına karar verilerek oturum kapandı.

                                                                                   Av.Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.